เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ ง.8 กิจกรรมและอบรม ดาวน์โหลด
2.แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ งานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด
3.แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ งานวิทยบริการ ดาวน์โหลด
4.แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
5.แบบประเมินประสิทธิผลการถ่ายทอดแผน แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ  และแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
6.แบบประเมินความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรดาวน์โหลด
7.แบบประเมินความพึงพอใจการต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดาวน์โหลด
10.แบบประเมินความพึงพอใจความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดาวน์โหลด
11.แบบประเมินความพึงพอใจความไม่พึงพอใจระบบสารสนเทศดาวน์โหลด
1.รายงานผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2558ดาวน์โหลด
2.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
3.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม นิทรรศการผลงานนักศึกษา/นวัตกรรมดาวน์โหลด
4.รายงานสำรวจคุณภาพบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
5.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
6.รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
7.รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับหลักสูตรดาวน์โหลด
8.ายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
9.รายสรุปสถิติการใช้บริการ งานวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
10.การจัดการความรู้ งานชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2558ดาวน์โหลด
11.รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลด
12.รายงานผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2559ดาวน์โหลด
13.รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลด
14.รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 7ส งานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลด
15.รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลด
16.วิธีการเสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มทร.อีสาน (WOPAC)ดาวน์โหลด
17.รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลด
18.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 มทร.ดาวน์โหลด
19.รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติดาวน์โหลด
20.รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิทบริการ ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
21.รายงานผลสำรวจ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพัน ของผู้รับบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด
22.รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดาวน์โหลด
23.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด
24.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562ดาวน์โหลด
25.รายงานสรุปความพึงพอใจ ฯ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด
26.รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวดาวน์โหลด
1.แบบฟอร์มขอมีฐานข้อมูลของหน่วยงานดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มขอจดทะเบียนโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงานดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์มขอมีที่อยู่อีเมล์ของหน่วยงานดาวน์โหลด

Message us