ข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ

ปณิธาน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน


ปรัชญา
คุณธรรม คุณภาพ สร้างสรรค์การเรียนรู้


วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล

พันธกิจ

1. ให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
4. ร่วมจัดทำระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์การคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนางานบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างเครือข่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเข้าสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์

1.1 งานบริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับและสามารถทำตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
2.1 มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3.1 มีสื่อและระบบการจัดการ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 องค์ความรู้ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและจัดเก็บในระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5.1 เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้ (Learn) = งานในห้นาที่ องค์กร สังคม ประเทศและโลก
2. พัฒนา (Develop) = ตนเอง และงานในหน้าที่ให้สมบรูณ์อย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมร่วม (Shared Values) : OARITS

O – Ongoing (มีการดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง)
A – Active (มีความกระตือรือร้น)
R – Relevant (มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน)
I – Inspired (มีแรงบันดาลใจ)
T – Team (มีการทำงานเป็นทีม)
S – Smiling Service (มีการบริการด้วยรอยยิ้ม)

อัตลักษณ์
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นห้องสมุดมนุษย์ชั้นนำระดับประเทศ

เอกลักษณ์
การบริการทรัพยากรการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     1.1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สู่ศูนย์แห่งการเรียนรู้ ได้มาตรฐาน สากล และทันสมัยเพื่อให้มีทรัพยากรหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
          1.1.1 จัดหา คัดเลือกและทำรายการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร
          1.1.2 เสนอรายชื่อทรัพยากรการเรียนรู้ที่ได้รับจากสำนักพิมพ์/บริษัทต่าง ๆ ส่งไปยังคณะ
          1.1.3 จัดงานออกร้านหนังสือ (Book Fair) ประจำปีเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้คัดเลือก
          1.1.4 สำรวจความพึงพอใจ/คุณภาพการบริการ ให้คณาจารย์และนักศึกษาเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
          1.1.5 สำรวจสถิติการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ในการให้บริการ เช่น สถิติการยืม – คืน หนังสือสถิติการใช้วารสาร
          1.1.6 จัดให้มีการสำรวจทรัพยากรการเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่จริงและจัดทำสถานะทรัพยากรการเรียนรู้ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลวางแผนการบริหารจัดการต่อไป
          1.1.7 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้เช่นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติตามมาตรฐานสารสนเทศระบบงาน Z39.50 ISO 2395
          1.1.8 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ของสำนักให้ครบถ้วนและทันสมัย
          1.1.9 จัดหาฐานข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
          1.1.10 จัดอบรมแนะนำบริการวิธีการสืบค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ
          1.1.11 จัดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e–Database)
          1.1.12 จัดทำและจัดเก็บจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

     1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีการใช้ประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด
          1.2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          1.2.2 ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          1.2.3 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในและภายนอกสำนัก
          1.2.4 ดำเนินการให้บริการการเรียนรู้ผ่าน e-Learning
          1.2.5 พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลงบประมาณ เป็นต้นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          1.2.6 จัดอบรมและฝึกทักษะบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          1.2.7 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) ในรูปแบบ e-Learning

     1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning พัฒนาบทเรียน e-Learning และการศึกษาทางไกล
          1.3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning โดยการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้สามารถใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ   

        1.3.2 พัฒนาและจัดหาบทเรียน e-Learning ที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเรียนผ่านระบบ e-Learning    

        1.3.3 พัฒนาบทเรียนการศึกษาทางไกล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตอบสนองการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้รับบริการทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง      

     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่จัดหามาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
          2.1.1 แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีไว้ให้บริการโดยผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประกาศต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบันทึกข้อความแจ้งถึงคณะและโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
          2.1.2 จัดตู้โชว์แนะนำหนังสือและวารสารใหม่
          2.1.3 ซ่อมบำรุงทรัพยากรการเรียนรู้ที่ชำรุดและนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
          2.1.4 จัดให้มีการบริการสารสนเทศ (บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า) และบริการเชิงรุกที่สร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้ใช้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
          2.1.5 ปรับปรุงห้องบริการเฉพาะ เช่น ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องบรรยายกลุ่ม ห้องสมาธิเพื่อการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและมีสภาพพร้อมบริการ
          2.1.6 จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น Talk Show Contest Crossword, Soundtrack Movies Contest, Karaoke Contest เป็นต้น
          2.1.7 จัดอบรมผู้เรียน (Learner Training)


       2.2 จัดบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.2.1 จัดกิจกรรม/โครงการ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
          2.2.2 เผยแพร่ความรู้/สารสนเทศสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
          2.2.3 เปิดให้บุคคล/หน่วยงานภายนอกเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของสำนัก เช่นห้องสมุด และศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
          2.2.4 จัดอบรมให้แก่บุคคล/ประชาชน/หน่วยงานภายนอก


     2.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
          2.3.1 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
          2.3.2 จัดนิทรรศการในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หลักธรรมาภิบาลระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
         3.1.1 ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในสำนักโดยแต่งตั้งบุคลากรที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหาร 
         3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ผู้บริหาร และหัวหน้างานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นด้านการบริหารงาน
         3.1.3 จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดของสำนักอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อชี้แจงการบริหารของผู้บริหารรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
         3.1.4 จัดให้มีช่องทางสำหรับบุคลากร/เสนอความคิดเห็นไว้หลาย ๆ ช่องทาง
         3.1.5 จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินงาน/โครงการ
         3.1.6 จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและรายงานประจำปี
         3.1.7 มีการจัดระบบ/ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของสำนักโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
         3.1.8 จัดประชาสัมพันธ์บริการ กิจกรรม ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้


    3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร
         3.2.1 จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับงาน
         3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีเพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการบริการด้วยใจ (Service Mind)
         3.2.3 พิจารณาปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้
         3.2.4 จัดหาทุนเพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของบุคลากร
         3.2.5 จัดให้มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและนำผลการประเมินนั้นมาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง
         3.2.6 ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และหน่วยงานดีเด่นประจำปี
         3.2.7 จัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของสำนัก


    3.3 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
         3.3.1 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
         3.3.2 จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
         3.3.3 จัดสรรงบประมาณรายได้ตามความจำเป็น และสอดคล้องกับที่มาของรายได้


    3.4 จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         3.4.1 จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกให้ดูสะอาด สวยงาม มีชีวิตชีวาเอื้อต่อการเรียนรู้
         3.4.2 จัดทำสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ของสำนักที่ชำรุด และสามารถใช้งานได้ 


    3.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการสร้างคุณภาพประสานกับการประเมินคุณภาพ
         3.5.1 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักให้มีมาตรฐาน
         3.5.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในสำนัก
         3.5.3 ใช้ 5ส และ ISO 9001 : 2008 เป็นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
         3.5.4 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
         3.5.5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
         3.5.6 จัดทำแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

Message us
English EN Thai TH