งานวิทยบริการ


 •   นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์  
    หัวหน้างานวิทยบริการ  

  •   น.ส.ชนัญชิดา เลิศจะบก 
    หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด  

   •  นางรติมา ปลั่งกลาง 
    นักวิชาการศึกษา

    •  น.ส.วิลาวัณย์ แสนสุข 
     บรรณารักษ์

     •  นายไพล เพราะผักแว่น 
      นักเอกสารสนเทศ

      •  น.ส.กิติยา นิวาศสนนท์ 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   •  น.ส.กัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ 
    บรรณารักษ์

    •  น.ส.อุดมลักษณ์ พึ่งอารมณ์ 
     บรรณารักษ์

     •   นายวินิจ การชงัด  
      นักเอกสารสนเทศ

      •  น.ส.สุวรรณณา ตุ้ยดา 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  นางรัชดาพร บุญไมตรี 
    บรรณารักษ์

    •  น.ส.จิตติรัตน์ มาบจะบก 
     บรรณารักษ์

     •  น.ส.ยุพาวดี เพ็ชรขุนทด 
      นักเอกสารสนเทศ

      •  นายศุภกร จันทรเสวต 
       นักวิชาการโสตศึกษา

  •   น.ส.อรวรรณ พรตะคุ 
     หัวหน้าแผนกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

   •  นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ 
     นักวิชาการศึกษา 

    •   น.ส.อัจฉรา เทือกพุดซา 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

     •  น.ส.นาตยา ธารณะกลาง 
       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

   •   นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

    •  น.ส.พรทิพย์ บั้งจันอัด 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   •   นายภัทร ยังวารี 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

    •  นายกฤษฎา ยงย่วน 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
Message us