งานวิทยบริการ


 •  นางรัชดาพร บุญไมตรี 
    หัวหน้างานวิทยบริการ  

  •  นางรติมา ปลั่งกลาง 
    หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด  

   •   น.ส.ชนัญชิดา เลิศจะบก 
    นักวิชาการศึกษา

    •  น.ส.อุดมลักษณ์ พึ่งอารมณ์ 
     บรรณารักษ์

     •  น.ส.ยุพาวดี เพ็ชรขุนทด 
      นักเอกสารสนเทศ

      •  นายศุภกร จันทรเสวต 
       เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

   •  นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ 
    นักวิชาการศึกษา

    •  น.ส.จิตติรัตน์ มาบจะบก 
     บรรณารักษ์

     •   นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

      •  น.ส.สุวรรณณา ตุ้ยดา 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.กัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ 
    บรรณารักษ์

    •  นายไพร เพราะผักแว่น 
     นักเอกสารสนเทศ

     •  น.ส.กิติยา นิวาศสนนท์ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

      •  นายกฤษฎา ยงย่วน 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.วิลาวัณย์ แสนสุข 
    บรรณารักษ์

    •  นายวินิจ การชงัด 
     นักเอกสารสนเทศ

     •  น.ส.นาตยา ธารณะกลาง 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Message us