บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • นายปรเมษฐ์ สักพันธ์
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
  • นางสาวนรารักษ์ บุตรชา
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ   
   •   นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย   
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
  • นายสุเทพ ยนต์พิมาย
     รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 • น.ส.อุไร แสงศิริ
    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  

  •   นางสุรวดี กอคูณกลาง 
     หัวหน้าแผนกงานธุรการสำนัก 

   •  น.ส.ลำแพน กลิ่นพยอม เป็ 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.ทัศนีย์ เปรียบจันทึก 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    •  น.ส.กาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์ 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   •  นายประภวิชญ์ บรรจงกุล 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 •  นางรัชดาพร บุญไมตรี 
    หัวหน้างานวิทยบริการ  

  •  นางรติมา ปลั่งกลาง 
    หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด  

   •   น.ส.ชนัญชิดา เลิศจะบก 
    นักวิชาการศึกษา

    •  น.ส.อุดมลักษณ์ พึ่งอารมณ์ 
     บรรณารักษ์

     •  น.ส.ยุพาวดี เพ็ชรขุนทด 
      นักเอกสารสนเทศ

      •  นายศุภกร จันทรเสวต 
       เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

   •  นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ 
    นักวิชาการศึกษา

    •  น.ส.จิตติรัตน์ มาบจะบก 
     บรรณารักษ์

     •   นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

      •  น.ส.สุวรรณณา ตุ้ยดา 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.กัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ 
    บรรณารักษ์

    •  นายไพร เพราะผักแว่น 
     นักเอกสารสนเทศ

     •  น.ส.กิติยา นิวาศสนนท์ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

      •  นายกฤษฎา ยงย่วน 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.วิลาวัณย์ แสนสุข 
    บรรณารักษ์

    •  นายวินิจ การชงัด 
     นักเอกสารสนเทศ

     •  น.ส.นาตยา ธารณะกลาง 
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นายสายชล สารนอก
    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  •   นางปวีณา นาดี 
   หัวหน้าแผนกงาน
     อีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา  
   • นายทศพล บุญใส
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 
    • นายวิโรจน์ ธรรมวัตร
       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
   •  น.ส.อาภาพร สุประดิษฐ์  
    นักวิชาการศึกษา
    •  น.ส.อาจารี จรานุวัฒน์ 
       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
     •  นายภัทรพล ตันติวงษ์ 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
  •   นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก 
   หัวหน้าแผนกงาน 
   วิศวกรรมเครือข่าย 
   •  นายมงคล ทองคำ 
    วิศวกร
    •  นายสุขสันต์ พรมวรรณ์ 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   •  นายพลากร ชาญสูงเนิน 
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    •  นายพุทธพงษ์ แหลมทอง 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  •   นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์ 
     หัวหน้าแผนกงาน  
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
   •  นายทิวธวัช เมฆวิชัย 
    นักวิชาการศึกษา
    •  น.ส.ปฏิมากร ผันสันเทียะ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     •  นางจุฑารัตน์ บุญคำ  
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   •  นายมาโนช อุทรส 
    นักวิชาการศึกษา
    •  น.ส.ชุติกาญจน์ สุเพ็ญ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

Message us