งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นายสายชล สารนอก
    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  •   นางปวีณา นาดี 
   หัวหน้าแผนกงาน
     อีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา  
   • นายทศพล บุญใส
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 
    • นายวิโรจน์ ธรรมวัตร
       นักวิชาการโสตทัสนศึกษา 
     •  นายราเมศร์ ประเสริฐกลาง 
       นักวิชาการโสตทัศนูกรณ์  
   •  น.ส.อาภาพร สุประดิษฐ์  
    นักวิชาการศึกษา
    •  น.ส.อาจารี จรานุวัฒน์ 
       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
     •  นายภัทรพล ตันติวงษ์ 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
  •   นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก 
   หัวหน้าแผนกงาน 
   วิศวกรรมเครือข่าย 
   •  นายมงคล ทองคำ 
    วิศวกร
    •  นายสุขสันต์ พรมวรรณ์ 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   •  นายพลากร ชาญสูงเนิน 
    วิศวกร
    •  นายพุทธพงษ์ แหลมทอง 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  •   นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์ 
     หัวหน้าแผนกงาน  
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
   •  นายทิวธวัช เมฆวิชัย 
    นักวิชาการศึกษา
    •  นางจุฑารัตน์ บุญคำ  
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     •  น.ส.ปฏิมากร ผันสันเทียะ 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   •  นายมาโนช อุทรส 
    นักวิชาการศึกษา
    •  นายจักรพงษ์ ทาวะรมย์ 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
     •  น.ส.ชุติกาญจน์ สุเพ็ญ  
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Message us