กรรมการบริหารสำนัก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • นายปรเมษฐ์ สักพันธ์
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
   • นางสาวอุไร แสงศิริ
      หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   
    •   น.ส.ลำแพน กลิ่นพยอม   
     หัวหน้าแผนกงานธุรการสำนัก
  • นางสาวนรารักษ์ บุตรชา
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ   
   •   นางรัชดาพร บุญไมตรี   
      หัวหน้างานวิทยบริการ   
    •   นางรติมา ปลั่งกลาง    
     หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
  • นายสุเทพ ยนต์พิมาย
     รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   • นายสายชล สารนอก
      หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    • นางปวีณา นาดี
     หัวหน้าแผนกงาน
       อีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา   
    •   ชัยวัฒน์ แดงจันทึก   
     หัวหน้าแผนกงาน
     วิศวกรรมเครือข่าย
    •   ธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์   
     หัวหน้าแผนกงาน
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  •   นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย   
     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
   สำนักงานผู้อำนวยการ  
Message us