งานบริหารงานทั่วไป


 • น.ส.อุไร แสงศิริ
    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  

  •   นางสุรวดี กอคูณกลาง 
     หัวหน้าแผนกงานธุรการสำนัก 

   •  น.ส.ลำแพน กลิ่นพยอม เป็ 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   •  น.ส.ทัศนีย์ เปรียบจันทึก 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    •  น.ส.กาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์ 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   •  นายประภวิชญ์ บรรจงกุล 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

Message us