สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้

บริการทรัพยากรการเรียนรู้

ชั้นห้อง/มุมพื้นที่ความจุ
2พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต1 มุม13 เครื่อง
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา1 มุม12 ที่นั่ง
พื้นที่บริการสำหรับผู้พิการ1 มุม9 ที่นั่ง
พื้นที่บริการสำหรับเด็ก1 มุม15 ที่นั่ง
พื้นที่ให้บริการ AR Book1 มุม8 ที่นั่ง
iPad Zone1 มุม25 เครื่อง
แท็บเล็ต (Tablet) ห้องสมุดสร้างสุข1 มุม10 เครื่อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์1 มุม1 เครื่อง
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)1 มุม7 เครื่อง
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ2 มุม2 เครื่อง
พื้นที่บริการหนังสือ1 มุม20 ที่นั่ง
เพียงพ่อก็พอเพียง1 มุม7 ที่นั่ง
ประชาคมอาเซียน1 มุม5 ที่นั่ง
ห้องปิตาภรณ์อีสาน1 ห้อง30 ที่นั่ง
ห้องประชุมกัณหาภรณ์อีสาน1 ห้อง16 ที่นั่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 12A โทรภายใน 2891

ชั้น ห้อง / มุมพื้นที่ความจุ
3สำนักงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง
ห้อง Studio1 ห้อง
ห้องตัดต่อ 1 1 ห้อง
ห้องควบคุม 1 ห้อง
ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง
ห้องบรรยายเล็ก 1 ห้อง 20 ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ได้ที่ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 12A โทรภายใน 2883
ชั้นห้อง / มุมพื้นที่ความจุ
1จุดชำระค่าปรับอัตโนมัติ1 จุด
จุดบริการยืม-คืนโดยเจ้าหน้าที่ 1 จุด
จุดบริการยืมอัตโนมัติ 1 จุด
จุดบริการคืนอัตโนมัติ 1 จุด
ห้องจดหมายเหตุ1 มุม
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 1 มุม
หนังสือพิมพ์ใหม่ 1 มุม
ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 มุม
แสดงหนังสือใหม่ 1 มุม
สืบค้นมัลติมีเดีย 1 มุม 12 เครื่อง
มุมสร้างสรรค์งานออกแบบ (MINI TCDC) 1 มุม
บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC 1 มุม 2 เครื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 12B โทรภายใน 2851
ชั้นห้อง / มุมพื้นที่ความจุ
Message us