แผน

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565)

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

Message us