แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงาน

01แบบประเมินโครงการ ง_8ดาวน์โหลด
02แบบประเมินโครงการ สำหรับนักศึกษาดาวน์โหลด
03แบบประเมินโครงการ สำหรับบุคลากรดาวน์โหลด
04แบบประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรดาวน์โหลด
05แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรดาวน์โหลด
06แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดาวน์โหลด
07แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ระบบสารสนเทศดาวน์โหลด
08แบบประเมินความพึงพอใจในการต้อนรับคณะเยี่ยมชม และศึกษาดูงานดาวน์โหลด
09แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้ห้อง ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ดาวน์โหลด
10แบบสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากรดาวน์โหลด
11แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการดาวน์โหลด
12แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลด

01ผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาวน์โหลด

Message us