กรรมการประจำสำนัก

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด 
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  ประธานกรรมการ
  • นายสุรวุฒิ เชิดชัย
   กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายแพทย์นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
    อาจารย์แพทย์สาขาเวชกรรมสังคม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    และรักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รพ.มทส
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    • นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว
     ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     • อาจารย์ ดร.เอกชัย แซ่จึง
      อาจารย์
      กรรมการ
      • ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
       อาจารย์
       กรรมการ
       • นางสาวพัทธนันท์ แสงใส
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
        หัวหน้างานงบประมาณและติดตามประเมินผล
        กรรมการ
        • นายปรเมษฐ์ สักพันธ์
         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         กรรมการ
         • นางสาวนรารักษ์ บุตรชา
          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
          กรรมการ
          • นายสุเทพ ยนต์พิมาย
           รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
           กรรมการ
           • นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
            เลขานุการ

Message us