คณะผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • นายปรเมษฐ์ สักพันธ์
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
  • นางสาวนรารักษ์ บุตรชา
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ   
   •   นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย   
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
  • นายสุเทพ ยนต์พิมาย
     รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Message us