โครงสร้างหน่วยงาน

 •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  •   สำนักงานผู้อำนวยการ 
   •   งานบริหารงานทั่วไป 
    •   แผนกงานธุรการสำนัก 
   •   งานวิทยบริการ 
    •  แผนกงานห้องสมุด 
   •   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    • แผนกงาน
       วิศวกรรมเครือข่าย 
    • แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง
      และเทคโนโลยีการศึกษา 
    •  แผนกงานระบบสารสนเทศ 
     เพื่อการบริหาร
Message us