โครงสร้างหน่วยงาน

 •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  •   สำนักงานผู้อำนวยการ 
   •   งานบริหารงานทั่วไป 
   •   งานวิทยบริการ 
    • แผนกงาน
       ห้องสมุด 
    • แผนกงาน
       ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
   •   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    • แผนกงาน
       วิศวกรรมเครือข่าย 
    • แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง
      และเทคโนโลยีการศึกษา 
    •  แผนกงานระบบสารสนเทศ 
     เพื่อการบริหาร
Message us