ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวอาจารย์

เนื่องจากเคยไปขอทำบัตรประจำตัว แต่ได้รับคำตอบว่า จะทำให้กับบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานาภายนอกเท่านั้น อยากทราบว่าถ้าวันใดวันนึง เกิดต้องติดต่อกับหน่วยงานภายนอกแบบเร่งด่วน จะทำอย่างไร (ถามครั้งที่ 3 แล้ว)


โดย Lcc
เมื่อ : 2011-05-22 10:54:00 | IP Address : 172.17.2.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามที่ลูกจ้างเงินรายได้มีความประสงค์์ขอมีบัตรประจำตัวนั้น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ข้อ 6 ได้กำหนดให้กองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและออกบัตรประจำตัวให้แก่ลูกจ้างเงินรายได้ในตำแหน่งนิติกร, พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยตรง ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นการเฉพาะราย ดังนั้น ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยตรง จึงไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอมีบัตรประจำตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-29 09:31:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA