ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวทางในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยนายสุเทพ ยนต์พิมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปิตาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร 12A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Message us