อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS (Moodle) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 ท่าน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

.

📌วิทยากร คุณปวีณา นาดี คุณอาจารี จรานุวัฒน์ และคุณภัทรพล ตันติวงษ์

Message us