ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Message us