ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน 💐ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

🔸วันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 20 คน

🔹เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย, แผนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร, แผนกอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา, งานบริหารจัดการสำนักงาน และ แนวทางการบริหารจัดการ Webometrics Ranking Universities โดยนายสุเทพ ยนต์พิมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนะนำภาพรวมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปิตาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร 12A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมกันนี้คณะบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

Message us