อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2567

🔹โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ได้แก่

▪️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

▪️ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

▪️ นายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

🔸วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน

📍 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Message us