อบรม EBSCO Discovery Service (EDS), E-Book และ OpenAthens ณ วิทยาเขตสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรงานวิทยบริการ ร่วมเข้าอบรม EBSCO Discovery Service (EDS), E-Book และ OpenAthens ณ ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และบรรยายผ่าน Microsoft Team ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช ตำแหน่ง Library Service Engineer, EBSCO Thailand เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

Message us