เอกสารดาวน์โหลด งานวิทยบริการ

  

Up

rs

งานวิทยบริการ

รายงานผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม นิทรรศการผลงานนักศึกษา/นวัตกรรม
รายงานสำรวจคุณภาพบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับหลักสูตร
รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
รายสรุปสถิติการใช้บริการ งานวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2558
การจัดการความรู้ งานชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2558
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการดำเนินงาน งานวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 7ส งานวิทยบริการ ปีการศึกษา 2559
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิธีการเสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มทร.อีสาน (WOPAC)
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 มทร.
รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิทบริการ ปีงบประมาณ 2561
 
 
Powered by Phoca Download

Main Menu

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ