ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

หนังสือรับรองเรื่องระบบการเรียน

ผมคมกฤช พานิชย์พะเนาว์ นักศึกษาเก่าแผนกเขียนแบบโยธา รหัสประจำตัว 32458 จบการศึกษาปี 2534 เนื่องจากผมได้ยื่นขอรับรองเอกสารกับสถามทูตฯเพื่อรับรองใบประกาศนียบัตรวุติปวส.ของผมเพื่อที่ผมจะนำมาใช้สมัครงานใหม่ที่ต่างประเทศ ทางสถานทูตฯได้แจ้งมาว่าต้องการเอกสารเพิ่มเติมว่าผมได้เรียนหลักสูตรภาคปกติ ไม่ใช่การเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระเบียของสถานทูตนี้เป็นระเบียบใหม่ที่จะต้องมีเอกสารหรือจดหมายรับรองดังกล่าวไปยื่นต่อสถานทูต ผมต้องการให้ทางสถาบันฯออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้ผมแต่เนื่องจากผมได้เดินทางมาต่างประเทศแล้วไม่สามารถไปติดต่อด้วยตนเองได้จึงอยากสอบถามว่าผมจะต้องติดต่อหน่วยงานไหนในสถาบันฯเพื่อออกหนังสือรับรองดังกล่าวและจะต้องยื่นเรื่องอย่างไร ให้ทางสถาบันออกเป็นจดหมายประทับตราแล้วส่งทางอีเมล์หรือจดหมายให้ได้หรือไม่ครับหรือจะต้องให้ญาติไปติดต่อที่สถาบันฯ

ผมส่งอีเมล์มาถามที่ info@rmuti.ac.th แล้ว 2ครั้งแต่ทางสถาบันไม่ตอบเลย มีไว้ทำไมหรือครับ หมายเลยโทรฯ 044-233000 สายก็ไม่ว่างตลอดเวลา หวังว่าสายตรงจะให้คำตอบผมได้


โดย คมกฤช พานิชย์พะเนาว์
เมื่อ : 2014-11-05 14:16:00 | IP Address : 78.100.53.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการออกใบรับรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว โดยขอชี้แจง ดังนี้
อีเมล์ info@rmuti.ac.th ดังกล่าวไม่ได้เป็นอีเมล์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อมา นายคมกฤช พานิชย์พะเนาว์ ได้ให้ญาติ ซึ่งอยู่ในประเทศไทยและได้โทรศัพท์ติดต่อมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการขอเอกสารรับรอง ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการออกเอกสารให้ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผู้มาติดต่อได้มารับเอกสารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2014-11-24 14:07:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA