ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การขอเทียบโอนหน่วยกิต

หนูอยากทราบการโอนหน่วยกิตค่ะ คือตอนนี้หนูอยู่ปี 1 เรียนบัญชี ม.อุบลค่ะ หนูจะโอนหน่วยกิตไปเรียน บัญชี มทร ในชั้นปีที่ 2 หนูจะเรียนที่ ม.อุบลให้ครบ 1 ปีก่อนค่ะ หนูถึงจะโอน หนูเลยอยากรู้ว่าจะสามารถโอนหน่วยกิตได้ไหมค่ะ
และถ้าโอนได้ ทาง มทร เปิดรับโอนหน่วยกิตช่วงไหนค่ะ เพราะหนูจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ เพราะว่า ทาง มทร กับ ม.อุบลมีการปิดภาคเรียนที่ไม่ตรงกันค่ะจากที่หนูได้สอบถามเพื่อนที่เรียนอยู่ มทร คณะบัญชีมา
หนูไปขอปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูท่านบอกว่า ต้องดูระเบียบการทาง มทร ก่อนค่ะ


โดย Patthamawan
เมื่อ : 2014-10-29 09:35:00 | IP Address : 182.52.61.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

๑. การโอนย้ายข้ามสถานศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการขอโอนย้ายสถานศึกษาตามระเบียบและขั้นตอนของสถาบันเดิมมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยระบุคณะหลักสูตรสาขาวิชา และเหตุผลที่ต้องการโอนย้ายให้ชัดเจน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ ข้อ ๓๓
๒. การโอนหน่วยกิตและผลการเรียน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการขอโอนย้ายและมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2014-11-20 13:15:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA