สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วยนับ จำนวน หน่วย
12  A, C  อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้
  ชั้น 2 พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต 1 มุม 13 เครื่อง
    โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา 1 มุม 12 ที่นั่ง
    พื้นที่บริการสำหรับผู้พิการ 1 มุม 9 ที่นั่ง
    พื้นที่บริการสำหรับเด็ก 1 มุม 15 ที่นั่ง
    พื้นที่ให้บริการ AR Book 1 มุม 8 ที่นั่ง
    iPad Zone   1 มุม 25 เครื่อง
    แท็บเล็ต (Tablet) ห้องสมุดสร้างสุข 1 มุม 10 เครื่อง
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 มุม 1 เครื่อง
    วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) 1 มุม 7 เครื่อง
    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 2 มุม 2 เครื่อง
    พื้นที่บริการหนังสือ 1 มุม 20 ที่นั่ง
    เพียงพ่อก็พอเพียง 1 มุม 7 ที่นั่ง
    ประชาคมอาเซียน 1 มุม 5 ที่นั่ง
    ห้องปิตาภรณ์อีสาน 1 ห้อง 30 ที่นั่ง
    ห้องประชุมกัณหาภรณ์อีสาน 1 ห้อง 16 ที่นั่ง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 12A โทรภายใน 2891

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
อาคาร 12A
  ชั้น 3 สำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ 1 ห้อง    
    ห้อง Studio  1 ห้อง    
    ห้องตัดต่อ 1 ห้อง    
    ห้องควบคุม 1 ห้อง    
    ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง    
    ห้องบรรยายเล็ก 1 ห้อง 20 ที่นั่ง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ได้ที่ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 12A โทรภายใน 2883

 

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
12 B แผนกงานห้องสมุด
  ชั้น 1 จุดชำระค่าปรับอัตโนมัติ 1 จุด    
    จุดบริการยืม-คืนโดยเจ้าหน้าที่ 1 จุด    
    จุดบริการยืมอัตโนมัติ 1 จุด    
    จุดบริการคืนอัตโนมัติ 1 จุด    
    ห้องจดหมายเหตุ 1 มุม    
    ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 1 มุม    
    หนังสือพิมพ์ใหม่ 1 มุม    
    ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 มุม    
    แสดงหนังสือใหม่ 1 มุม    
    สืบค้นมัลติมีเดีย 1 มุม 12 เครื่อง
    มุมสร้างสรรค์งานออกแบบ (MINI TCDC) 1 มุม    
    บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC  1 มุม 2 เครื่อง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 12B โทรภายใน 2851

 

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
12 B แผนกงานห้องสมุด
  ชั้น 2 วารสาร 1 มุม    
    หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 1 มุม    
    นวนิยาย – เรื่องสั้น – พ็อกเก็ตบุ๊ค 1 มุม    
    หนังสืออ้างอิงภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 1 มุม    
    หนังสือรายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล  1 มุม    
ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
    บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC 1 มุม 1 เครื่อง
  ชั้น 3 หนังสือภาษาไทยทั่วไป หมวด 000 - 900 1 มุม    
    บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC 1 มุม 1 เครื่อง
  ชั้น 4 หนังสือภาษาอังกฤษทั่วไป หมวด 000 - 900 1 มุม    
    หนังสือเก่า 1 มุม    
    ห้องสมาธิเพื่อการเรียนรู้ 1 ห้อง 20 ที่นั่ง
    บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC 1 มุม 1 เครื่อง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 12B โทรภายใน 2852-4

 

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
12 B  แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
  ชั้น 5 พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Zone) 1 มุม 108 ที่นั่ง
    ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 1 ห้อง 40 ที่นั่ง
    ห้องประชุม 1 ห้อง 24 ที่นั่ง
    โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 1 มุม 8 ที่นั่ง
    โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IPTV) 1 มุม 8 ที่นั่ง
    เครื่องพิมพ์งานระบบโควต้า (Quota Printing Service) 1 เครื่อง 1 เครื่อง
    บริการคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ประกอบ 30 เครื่อง    
    มุมสืบค้นทรัพยากร 1 มุม 1 เครื่อง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 5 อาคาร 12B โทรภายใน 2861

 

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
12 B  แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
  ชั้น 6 โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 1 มุม 8 ที่นั่ง
    โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IPTV) 1 มุม 8 ที่นั่ง
    วีดีทัศน์แบบกลุ่ม (Group Video) 4 มุม 28 ที่นั่ง
    วีดีทัศน์เฉพาะบุคคล (Individual Video) 1 มุม 14 เครื่อง
    ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 1 ห้อง 64 ที่นั่ง
    ห้องมินิเธียเตอร์ 1 ห้อง 60 ที่นั่ง
    ห้องมัลติมีเดีย 1 ห้อง 16 ที่นั่ง
    มุมเกมส์ 1 มุม 48 ที่นั่ง
    มุมสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้ 1 มุม 3 เครื่อง
    ภาษาต่างประเทศ 1 มุม 12 ที่นั่ง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคาร 12B โทรภายใน 2862

 

 

อาคาร ชั้น ห้อง/มุม พื้นที่ ความจุ
จำนวน หน่วย จำนวน หน่วย
อาคาร 12C
  ชั้น 3 ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง    
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง A 1 ห้อง 41 เครื่อง
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง B 1 ห้อง 41 เครื่อง
    ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง    
  ชั้น 4 ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน 1 ห้อง    
  ชั้น 5 ห้องประชุมมรกตอีสาน 1 ห้อง    

ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิศวกรรมเครีอข่าย ชั้น 3 อาคาร 12A โทรภายใน 2882

ห้องประชุม ชั้น 4 และ 5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 12C โทรภายใน 2800

Main Menu

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ