กรรมการประจำสำนัก

ข้อมูลกรรมการประจำสำนัก

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต  ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
  พลเอก.ดร.มารุต  ลิ้มเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  พันตำรวจเอกหญิงแก้วมณี  สุโกศล
อาจารย์(สบ3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายเอกภพ  โตมรศักดิ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวทะเล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์กาญจนา  ตันสุวรรณรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
  นายสมเกียรติ ฉายพระพักตร์
อาจารย์สาขาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
  นางเจนจิรา  อนันตกาล
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองนโยบายและแผน
กรรมการ
  นายประกาย  นาดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ
กรรมการ
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร  อ่อนเกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
กรรมการ
  นายสุเทพ  ยนต์พิมาย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการ

 

Main Menu

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ