แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงาน

Up

แบบประเมินคุณภาพการดำเนินงาน

แบบประเมินโครงการ ง_8
แบบประเมินโครงการ สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินโครงการ สำหรับบุคลากร
แบบประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ระบบสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจในการต้อนรับคณะเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้ห้อง ครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
แบบสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของบุคลากร
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
 
 
Powered by Phoca Download

Main Menu

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ