เอกสารดาวน์โหลด งานวิทยบริการ

  

Up

rs

งานวิทยบริการ

รายงานผลสำรวจ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพัน ของผู้รับบริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ งานวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
 
Powered by Phoca Download

Main Menu

OARIT Presentation

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริการ